Petlje

Koliko puta će se izvršiti telo petlje u sledećem kodu:

#include <stdio.h>

int main() {
  int i = 0;

  for(i=5; i<=10; i++)
    printf("%d", i);

  return 0;
}
 • 6 puta
 • 0 puta
 • 4 puta
 • 5 puta
 • 9 puta
 • 10 puta
 • 11 puta
 • beskonačno mnogo puta

Koliko puta će se izvršiti telo petlje u sledećem kodu:

#include <stdio.h>

int main() {
  int i = 0;

  for(i=5; i>=10; i++)
    printf("%d", i);

  return 0;
}
 • 0 puta
 • 4 puta
 • 5 puta
 • 6 puta
 • 9 puta
 • 10 puta
 • 11 puta
 • beskonačno mnogo puta

Koliko puta će se izvršiti telo petlje u sledećem kodu:

#include <stdio.h>

int main() {
  int i = 0;

  for(i==5; i<=10; i++)
    printf("%d", i);

  return 0;
}
 • 11 puta
 • 0 puta
 • 4 puta
 • 5 puta
 • 6 puta
 • 9 puta
 • 10 puta
 • beskonačno mnogo puta

Koliko puta će se izvršiti telo petlje u sledećem kodu:

#include <stdio.h>

int main() {
  int i = 0;

  for(i=5; i=10; i++)
    printf("%d", i);

  return 0;
}
 • beskonačno mnogo puta
 • 0 puta
 • 4 puta
 • 5 puta
 • 6 puta
 • 9 puta
 • 10 puta
 • 11 puta

Koliko puta će se izvršiti telo petlje u sledećem kodu:

#include <stdio.h>

int main() {
  int i = 0;

  for(i=0; i; i++)
    printf("%d", i);

  return 0;
}
 • 0 puta
 • 4 puta
 • 5 puta
 • 6 puta
 • 9 puta
 • 10 puta
 • 11 puta
 • beskonačno mnogo puta

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

int main() {
  int i = 0;
  int a = 0;

  for(i=5; i<=10; i+=2)
    a++;

  printf("%d", a);

  return 0;
}
 • 3
 • 0
 • 2
 • 4
 • 5
 • 6
 • ništa neće biti ispisano, zbog beskonačne petlje

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

int main() {
  int i = 0;
  int a = 0;

  for(i=10; i>=5; i-=2)
    a++;

  printf("%d", a);

  return 0;
}
 • 3
 • 0
 • 2
 • 4
 • 5
 • 6
 • ništa neće biti ispisano, zbog beskonačne petlje

Nakon izvršavanja sledećeg dela koda vrednost promenljive i će biti:

int a = 6;
int i = 9;

do {
  i++;
} while(a < 5);
 • 10
 • 6
 • 7
 • 9
 • 11

Nakon izvršavanja sledećeg dela koda vrednost promenljive a će biti:

int a = 9;
int i = 6;

do {
  i++;
} while(a < 5);

printf("%d", i);
 • 9
 • 6
 • 7
 • 10
 • 11

Nakon izvršavanja sledećeg dela koda vrednost promenljive i će biti:

int a = 3;
int i = 6;

do {
  i++;
  a--;
} while(a > 5 || i < 8);
 • 8
 • 2
 • 3
 • 6
 • 7

Nakon izvršavanja sledećeg dela koda vrednost promenljive a će biti:

int a = 3;
int i = 6;

do {
  i++;
  a--;
} while(a > 5 || i < 8);
 • 1
 • 0
 • 3
 • 6
 • 7

Nakon izvršavanja sledećeg dela koda vrednost promenljive i će biti:

int a = 6;
int i = 9;

while(a > 5){
  i = --a;
}
 • 5
 • 4
 • 6
 • 7

Nakon izvršavanja sledećeg dela koda vrednost promenljive i će biti:

int a = 7;
int i = -5;

do {
  i = --a;
} while(a >= 5);

printf("%d", i);
 • 4
 • -5
 • 5
 • 6
 • 7

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

int main() {
  int i = 0;
  int a = 5;

  while(a >= 3) {
    a--;
    i++;
  }

  printf("%d", i);

  return 0;
}
 • 3
 • 0
 • 1
 • 2
 • 4

Koliko puta će se izvršiti telo petlje u sledećem kodu:

#include <stdio.h>

int main() {
  int i = 0;
  int a = 5;

  while(a)
    i++;

  return 0;
}
 • beskonačno mnogo puta
 • 0 puta
 • 1 put
 • 2 puta
 • 5 puta

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

int main() {
  int i = 5;
  int a = 0;

  while(a)
    i++;

  printf("%d", i);

  return 0;
}
 • 5
 • 0
 • 1
 • 6
 • ništa neće biti ispisano, zbog beskonačne petlje

Koliko puta će se izvršiti telo petlje u sledećem kodu:

#include <stdio.h>

int main() {
  int i = -3;
  int a = 4;
  int p = 0;

  while(p = i-a+2) {
    printf("%d", i);
    i++;
  }

  return 0;
}
 • 5 puta
 • 0 puta
 • 1 put
 • 6 puta
 • beskonačno mnogo puta

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

int main() {
  int i;

  for(i=1; i<=5; i++) {
    if(i == 3) {
      break;
      continue;
    }

    printf("%d ", i);
  }

  return 0;
}
 • 1 2
 • 1 2 4 5
 • 0 1 2
 • 0 1 2 3 4 5
 • 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 4 5
 • program će prilikom izvršavanja ući u beskonačnu petlju

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

int main() {
  int i;

  for(i=1; i<=5; i++) {
    if(i == 3) {
      continue;
      break;
    }

    printf("%d ", i);
  }

  return 0;
}
 • 1 2 4 5
 • 1 2
 • 0 1 2
 • 0 1 2 3 4 5
 • 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 4 5
 • program će prilikom izvršavanja ući u beskonačnu petlju

Ako se uporedi data while petlja:

while(i < j) {
  i = 1;
  x--;
  i++;
}

sa sledećom for petljom:

for(i=1; i<j; i++) {
  x--;
}

može se tvrditi da:

 • ove dve petlje nisu ekvivalentne
 • ove dve petlje jesu ekvivalentne
 • for petlja nije sintaksno ispravna
 • while petlja nije sintaksno ispravna

Ako se uporedi data while petlja:

i = 1;
while(i < j) {
  x--;
  i++;
}

sa sledećom for petljom:

for(i=1; i<j; i++) {
  x--;
}

može se tvrditi da:

 • ove dve petlje jesu ekvivalentne
 • ove dve petlje nisu ekvivalentne
 • for petlja nije sintaksno ispravna
 • while petlja nije sintaksno ispravna

Koliko puta će se izvršiti telo petlje u sledećem kodu:

#include <stdio.h>

int main() {
  int j;

  for(j=273; j>732; j++)
    printf("PJISP ");

  return 0;
}
 • 0 puta
 • 1 put
 • 459 puta
 • 460 puta
 • beskonačno mnogo puta

Koliko puta će se ispisati reč „PJISP” na standardni izlaz, kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

int main() {
  int x = -1;

  for( ; x<=10; x++) {
    if(x < 5)
      continue;
    else
      break;

    printf("PJISP ");
  }

  return 0;
}
 • 0 puta
 • 9 puta
 • 10 puta
 • 11 puta
 • beskonačno mnogo puta

Šta od navedenog ne može da bude uslov while petlje, ukoliko je lower promenljiva tipa int?

 • if(lower <= 1)
 • lower <= 1
 • lower + 1
 • lower++
 • svi navedeni primeri mogu biti uslov while petlje

Odabrati ispravan USLOV, kojim će se reč „PJISP” ispisati tačno 15 puta na standardni izlaz:

#include <stdio.h>

int main() {
  int j;

  for(j=2; USLOV ; j++)
    printf("PJISP ");

  return 0;
}
 • j <= 16
 • j > 15
 • j < 16
 • j == 16
 • j <= 17