Tipovi

U programskom jeziku C konstante i promenljive mogu biti tipa void.

 • netačno
 • tačno

Kog tipa će biti sledeći izraz:

(short int)3/3.0
 • double
 • int
 • char
 • short int

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda, smatrati da se kod izvršava na 32-bitnoj arhitekturi:

#include <stdio.h>

int main() {
  printf("%d", sizeof(float));

  return 0;
}
 • 4
 • float
 • d
 • %d
 • %d32
 • 2
 • 16
 • 32

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda, smatrati da se kod izvršava na 32-bitnoj arhitekturi:

#include <stdio.h>

int main() {
  printf("%d", sizeof(int));

  return 0;
}
 • 4
 • int
 • d
 • %d
 • %d32
 • 2
 • 16
 • 32

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

int main() {
  int a = 5;
  int b = 3;

  printf("Realni kolicnik a/b je: %d\n", a/b);

  return 0;
}
 • Realni kolicnik a/b je: 1
 • Realni kolicnik a/b je: 2
 • Realni kolicnik a/b je: 1.000000
 • Realni kolicnik a/b je: 1.666667
 • Realni kolicnik a/b je: 2.000000
 • prilikom kompajliranja dobijamo grešku/upozorenje

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

int main() {
  int a = 5;
  float b = 3;

  printf("Celobrojni kolicnik a/b je: %f\n", a/b);

  return 0;
}
 • Celobrojni kolicnik a/b je: 1.666667
 • Celobrojni kolicnik a/b je: 1
 • Celobrojni kolicnik a/b je: 2
 • Celobrojni kolicnik a/b je: 1.000000
 • Celobrojni kolicnik a/b je: 2.000000
 • prilikom kompajliranja dobijamo grešku/upozorenje

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

int main() {
  int a = 5;
  int b = 3;

  printf("Celobrojni kolicnik a/b je: %d\n", a%b);

  return 0;
}
 • Celobrojni kolicnik a/b je: 2
 • Celobrojni kolicnik a/b je: %d
 • Celobrojni kolicnik a/b je: 1
 • Celobrojni kolicnik a/b je: 1.000000
 • Celobrojni kolicnik a/b je: 1.666667
 • Celobrojni kolicnik a/b je: 2.000000
 • prilikom kompajliranja dobijamo grešku/upozorenje

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

int main() {
  int a = 5;
  float b = 3;

  printf("Celobrojni kolicnik a/b je: %%d\n", a/b);

  return 0;
}
 • Celobrojni kolicnik a/b je: %d
 • Celobrojni kolicnik a/b je: 1
 • Celobrojni kolicnik a/b je: 2
 • Celobrojni kolicnik a/b je: 1.000000
 • Celobrojni kolicnik a/b je: 1.666667
 • Celobrojni kolicnik a/b je: 2.000000
 • prilikom kompajliranja dobijamo grešku/upozorenje

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

int main() {
  float avr;
  int suma=10, br=3;
  avr = suma/br;

  printf("%f\n", avr);

  return 0;
}
 • 3.000000
 • 3.333333
 • 3
 • prilikom kompajliranja dobijamo grešku/upozorenje

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

int main() {
  float avr;
  int suma=10, br=3;
  avr = suma/3.0;

  printf("%f\n", avr);

  return 0;
}
 • 3.333333
 • 3.000000
 • 3
 • prilikom kompajliranja dobijamo grešku/upozorenje

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

int main() {
  float avr;
  int suma=10, br=3;
  avr = (float)suma/br;

  printf("%d\n", 3);

  return 0;
}
 • 3
 • 3.333333
 • 3.000000
 • prilikom kompajliranja dobijamo grešku/upozorenje

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

int main() {
  float avr;
  int suma=10, br=3;
  avr = (float)suma/br;

  printf("%d\n", avr);

  return 0;
}
 • prilikom kompajliranja dobijamo grešku/upozorenje
 • 3
 • 3.333333
 • 3.000000

Nakon izvršavanja sledećeg dela koda vrednost promenljive fahr će biti:

int celsius = 1;
double fahr;
fahr = celsius / 5 * 9.0 + 32.0;
 • 32.0
 • 33.8
 • neodređena vrednost

Nakon izvršavanja sledećeg dela koda vrednost promenljive fahr će biti:

int celsius;
double fahr = 1;
fahr = celsius / 5 * 9.0 + 32.0;
 • neodređena vrednost
 • 32.0
 • 33.8

Nakon izvršavanja sledećeg dela koda vrednost promenljive x će biti:

int a;
int b = 1;
int x;
x = a * (a % b) + 10;
 • 10
 • 11
 • 0
 • 13
 • neodređena vrednost

Nakon izvršavanja sledećeg dela koda vrednost promenljive x će biti:

int a;
int b = 3;
int x;
x = a * (a % b) + 10;
 • neodređena vrednost
 • 11
 • 0
 • 13
 • 10

Koji od navedenih tipova dozvoljava najvišu numeričku vrednost?

 • double
 • char
 • float
 • int
 • short

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

int main() {
  int i, j=0, p=1, q=2;

  printf("%d", i*j);

  return 0;
}
 • 0
 • 1
 • 2
 • ne možemo znati koji broj će biti ispisan (vrednost zatečena u memoriji)
 • prilikom kompajliranja dobijamo grešku/upozorenje

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

int main() {
  int i, j=0, p=1, q=2;

  printf("%d", i);

  return 0;
}
 • ne možemo znati koji broj će biti ispisan (vrednost zatečena u memoriji)
 • 0
 • 1
 • 2
 • prilikom kompajliranja dobijamo grešku/upozorenje