Jednostruko spregnute liste

U poslednjem čvoru jednostruko spregnute liste, vrednost pokazivača na sledeći čvor je:

 • NULL
 • END
 • EOF
 • FF
 • glava
 • void

Koju operaciju nad jednostruko spregnutom listom karaktera implementira sledeći deo koda:

tek = glava;
while(tek != NULL) {
  printf("%c", tek->znak);

  tek = tek->sledeci;
}
 • listanje liste
 • inicijalizacija liste
 • unos novog elementa na početak liste
 • unos novog elementa na kraj liste
 • brisanje elementa iz liste
 • brisanje liste

Koju operaciju nad jednostruko spregnutom listom karaktera implementira sledeći deo koda:

tek = glava;
while(tek != NULL) {
  tek = tek->sledeci;
}
 • prolazak do kraja liste
 • inicijalizacija liste
 • unos novog elementa na početak liste
 • unos novog elementa na kraj liste
 • brisanje elementa iz liste
 • brisanje liste

Koju operaciju nad jednostruko spregnutom listom karaktera implementira sledeći deo koda:

tek = glava;
pret = glava;
while(tek != NULL && (tek->znak != c)) {
  pret = tek;
  tek = tek->sledeci;
}
 • traženje elementa u listi
 • inicijalizacija liste
 • unos novog elementa na početak liste
 • unos novog elementa na kraj liste
 • brisanje elementa iz liste
 • brisanje liste

Koju operaciju nad jednostruko spregnutom listom karaktera implementira sledeći deo koda:

while(glava != NULL) {
  tek = glava;
  glava = tek->sledeci;

  free(tek);
}
 • brisanje liste
 • inicijalizacija liste
 • listanje liste
 • unos novog elementa na početak liste
 • unos novog elementa na kraj liste
 • brisanje elementa iz liste

Koju operaciju nad jednostruko spregnutom listom karaktera implementira sledeći deo koda:

int f(BCVOR* node, int t) {
  if(node == NULL)
    return 0;

  if(t == 0)
    return 1;

  return f(node->left, t-1) + f(node->right, t-1);
}
 • ovo nije operacija nad listom
 • inicijalizacija liste
 • listanje liste
 • unos novog elementa na početak liste
 • unos novog elementa na kraj liste
 • brisanje elementa iz liste
 • brisanje liste