Liste

Za koju strukturu podataka važi sledeće: prvi element nema prethodnika, poslednji element nema sledbenika, a svi ostali elementi imaju i prethodnika i sledbenika?

 • linearna lista
 • uopšteno stablo
 • n-arno stablo
 • binarno stablo
 • binarno stablo pristupa

Pronalaženje prethodnika (ili sledbenika) posmatranog elementa je operacija nad:

 • linearnom listom
 • uopštenim stablom
 • n-arnim stablom
 • binarnim stablom
 • binarnim stablom pristupa

Ako se nad informacionim sadržajem elementa može definisati funkcija poređenja i ako su na osnovu te funkcije svi elementi liste poređani u rastućem (ili opadajućem) redosledu, za takvu listu se kaže da je:

 • uređena
 • homogena
 • spregnuta
 • sekvencijalna

Lista je homogena ako su svi njeni elementi:

 • istovetnog tipa
 • istovetne vrednosti
 • popunjeni (tj. nema praznih mesta u listi)
 • u zadatom opsegu vrednosti
 • manji od unapred zadate maksimalne vrednosti MAX
 • veći od unapred zadate minimalne vrednosti MIN

Kada su elementi linearne liste „razbacani” po memoriji, logički linearni poredak se održava tako što:

 • elementi liste sadrže eksplicitnu adresu sebi narednog elementa
 • elemente liste posmatramo sekvencijalno
 • ne može se uspostaviti logički linearni poredak

Ubacivanje novog elementa u unutrašnjost linearne liste je značajno jednostavnije kod:

 • fizičke realizacije sa direktnim adresiranjem
 • sekvencijalne fizičke realizacije
 • ne zavisi od fizičke realizacije