Stek

Stek je struktura tipa:

 • LIFO
 • FIFO
 • FUFI

Stek je:

 • linearna struktura
 • nelinearna struktura
 • u zavisnosti od fizičke realizacije može biti ili linearna ili nelinearna struktura

Najjednostavnija implementacija steka je:

 • sekvencijalna realizacija
 • spregnuta realizacija
 • realizacija upotrebom jednostruko spregnute liste
 • realizacija upotrebom dvostruko spregnute liste
 • realizacija upotrebom binarnog stabla

Prilikom sekvencijalne realizacije steka memorija za čvorove se zauzima:

 • statički
 • dinamički
 • upotrebom funkcije malloc
 • upotrebom funkcije free

Prilikom spregnute realizacije steka memorija za čvorove se zauzima:

 • dinamički
 • statički
 • sekvencijalno