Vektori

Za identifikaciju pojedine pozicije u vektoru koristi se:

 • indeks
 • pokazivač
 • generički pokazivač
 • viseći pokazivač

Dvodimenzionalna generalizacija vektora zove se:

 • matrica
 • binarno stablo
 • stek
 • dek

Čemu je ekvivalentan izraz p[i][j], ako je dvostruki pokazivač p definisan na sledeći način:

int **p;
p = calloc(10, sizeof(int*));
 • *(*(p+i)+j)
 • *(*p+i+j)
 • **(p+i+j)
 • **p+i+j
 • **p+(i+j)
 • *p+(i+j)

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
  int n;
  printf("n = ");
  scanf("%d", &n);

  int **a;
  a = calloc(n, sizeof(int*));
  if(a == NULL) {
    puts("Greska 1 prilikom zauzimanja memorije!");
    exit(41);
  }

  int i, j;
  for (i=0; i<n; i++) {
    *(a+i) = calloc(n, sizeof(int));
    if(*(a+i) == NULL) {
      puts("Greska 2 prilikom zauzimanja memorije!");
      exit(42);
    }

    for (j=0; j<n; j++) {
      *(*(a+i)+j) = rand()/((double)RAND_MAX + 1) * 10;
    }
  }

  for (i=0; i<n; i++) {
    for (j=0; j<n; j++) {
      printf("%d ", *(*(a+i)+j));
    }

    printf("\n");
  }

  return 0;
}
 • sadržaj matrice vrstu po vrstu
 • sadržaj matrice vrstu po vrstu, a potom glavna dijagonala, sleva-udesno
 • sadržaj matrice vrstu po vrstu, a potom sporedna dijagonala, sleva-udesno
 • glavna dijagonala sdesna-ulevo
 • glavna dijagonala sleva-udesno
 • sporedna dijagonala sdesna-ulevo
 • sporedna dijagonala sleva-udesno

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
  int n;
  printf("n = ");
  scanf("%d", &n);

  int **a;
  a = calloc(n, sizeof(int*));
  if(a == NULL) {
    puts("Greska 1 prilikom zauzimanja memorije!");
    exit(41);
  }

  int i, j;
  for (i=0; i<n; i++) {
    *(a+i) = calloc(n, sizeof(int));
    if(*(a+i) == NULL) {
      puts("Greska 2 prilikom zauzimanja memorije!");
      exit(42);
    }

    for (j=0; j<n; j++) {
      *(*(a+i)+j) = rand()/((double)RAND_MAX + 1) * 10;
    }
  }

  for (i=0; i<n; i++) {
    for (j=0; j<n; j++) {
      printf("%d ", *(*(a+i)+j));
    }

    printf("\n");
  }

  for (i=n-1; i>=0; i--) {
    printf("%d ", *(*(a+i)+n-1-i));
  }
  printf("\n");

  return 0;
}
 • sadržaj matrice vrstu po vrstu, a potom sporedna dijagonala, sleva-udesno
 • sadržaj matrice vrstu po vrstu
 • sadržaj matrice vrstu po vrstu, a potom glavna dijagonala, sleva-udesno
 • glavna dijagonala sdesna-ulevo
 • glavna dijagonala sleva-udesno
 • sporedna dijagonala sdesna-ulevo
 • sporedna dijagonala sleva-udesno