Algoritmi

Šta je algoritam?

 • opis obrade podataka u kom su precizirane operacije od kojih se obrada sastoji i redosled njihovog obavljanja
 • postupak izražen u programskom jeziku
 • postupak pravljenja programa

Kako se naziva opis obrade podataka u kome su precizirane operacije od kojih se obrada sastoji i redosled njihovog obavljanja?

 • algoritam
 • izvršilac
 • programiranje
 • programski jezik

Izvršilac algoritma može biti:

 • isključivo čovek
 • isključivo računar
 • oba ponuđena

Kako se naziva algoritam izražen u programskom jeziku?

 • program
 • izvršilac
 • programiranje
 • programski jezik
 • binarni kod
 • proces

Skup svih algoritama je:

 • prebrojiv
 • neprebrojiv
 • kontinualan
 • konačan

Ako su dva algoritma funkcionalno ekvivalentni, tada im se poklapaju i:

 • kodeksi
 • algoritamski sistemi
 • algoritamska teza

U sintetičkoj definiciji algoritma, algoritam je uređena četvorka (X, Y, G, Z). Šta predstavlja G?

 • alfabetski operator
 • ulazni alfabet
 • izlazni alfabet
 • kodeks

Element dijagrama toka sa jednom ulaznom i jednom izlaznom linijom u kome se obavlja obrada ili prenos podataka naziva se:

 • proces
 • predikat
 • kolektor