Zadatak „50 nijansi istine”

Section author: Petar Marić <petarmaric@uns.ac.rs>

Stanovnici jednog grada su se pobunili zbog loših uslova života u divljim naseljima:

Gradska vlast je stoga zamolila nezavisne lokalne novinare da sprovedu opsežno i objektivno istraživanje, koje će zasigurno pokazati da je situacija na terenu fina i ružičasta. Nažalost, novinari su svoj zadatak doslovno shvatili:

../../../../../../_images/propaganda@truth_factor=0.4.jpg

truth_factor = 0.4

Gradskim ocima se srećom ipak svideo ovakav način izveštavanja, samo su smatrali da bi valjalo intenzivnije istaći realnost situacije na terenu:

../../../../../../_images/propaganda@truth_factor=0.7.jpg

truth_factor = 0.7

Nažalost, nezahvalan narod se još uvek bunio te je stoga upotrebljen još viši stepen algoritma za optimizaciju percepcije TM:

../../../../../../_images/propaganda@truth_factor=1.0.jpg

truth_factor = 1.0

Zahvaljujući ovako naprednoj tehnologiji objektivnog izveštavanja gradska vlast je najzad bila u mogućnosti da na jednostavan način široj javnosti pokaže da se problem na kojem su izvesni remetilački faktori tako uporno insistirali ne može primetiti ni u naznakama.

Novinari su pritom koristili sledeći algoritam za optimizaciju percepcije TM:

true_R = R * (1 - truth_factor) + 0xFC * truth_factor
true_G = G * (1 - truth_factor) + 0x89 * truth_factor
true_B = B * (1 - truth_factor) + 0xAC * truth_factor

Primer poziva programa:

./optimize-perception propaganda.bmp the-truth.bmp 0.7

sa truth_factor=0.7, zadatim ulazom u datoteci propaganda.bmp i očekivanim izlazom u datoteci the-truth.bmp.

Ograničenja zadatka:

 • svi nizovi moraju biti dinamički alocirani, upotrebom calloc funkcije
 • sva dinamički zauzeta memorija mora biti oslobođena na odgovarajući način

Primer rešenja

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

#define HEADER_SIZE 54
#define WIDTH_POS 18
#define HEIGHT_POS 22

typedef struct pixel_st {
  unsigned char B;
  unsigned char G;
  unsigned char R;
} PIXEL;


FILE *safe_fopen(char *name, char *mode);
void *safe_calloc(size_t nmemb, size_t size);
unsigned examine_image_header(FILE *in, unsigned char *header);
void read_image(FILE *in, PIXEL *pixels, unsigned image_size);
void write_image(FILE *out, unsigned char *header, PIXEL *pixels,
unsigned image_size);
void improve_truth(PIXEL *pixels, unsigned image_size, double truth_factor);


int main(int num_args, char **args) {
  if(num_args != 4) {
    printf("USAGE: %s in.bmp out.bmp truth_factor\n", args[0]);
    exit(1);
  }

  FILE *in = safe_fopen(args[1], "rb");
  FILE *out = safe_fopen(args[2], "wb");
  double truth_factor = atof(args[3]);

  unsigned char *header = safe_calloc(HEADER_SIZE, sizeof(unsigned char));
  unsigned image_size = examine_image_header(in, header);

  PIXEL *pixels = safe_calloc(image_size, sizeof(PIXEL));
  read_image(in, pixels, image_size);

  improve_truth(pixels, image_size, truth_factor);

  write_image(out, header, pixels, image_size);

  fclose(in);
  fclose(out);

  free(header);
  free(pixels);

  return 0;
}

FILE *safe_fopen(char *name, char *mode) {
  FILE *pf = fopen(name, mode);

  if(pf == NULL) {
    printf("File %s could not be opened!\n", name);
    exit(EXIT_FAILURE);
  }

  return pf;
}

void *safe_calloc(size_t nmemb, size_t size) {
  void *new = calloc(nmemb, size);

  if(new == NULL) {
    puts("Not enough RAM!");
    exit(EXIT_FAILURE);
  }

  return new;
}

unsigned examine_image_header(FILE *in, unsigned char *header) {
  fread(header, sizeof(unsigned char), HEADER_SIZE, in);

  unsigned width = *(unsigned *) &header[WIDTH_POS];
  unsigned height = *(unsigned *) &header[HEIGHT_POS];

  return width * height;
}

void read_image(FILE *in, PIXEL *pixels, unsigned image_size) {
  fread(pixels, sizeof(PIXEL), image_size, in);
}

void write_image(FILE *out, unsigned char *header, PIXEL *pixels,
unsigned image_size) {
  fwrite(header, sizeof(unsigned char), HEADER_SIZE, out);
  fwrite(pixels, sizeof(PIXEL), image_size, out);
}

void improve_truth(PIXEL *pixels, unsigned image_size, double truth_factor) {
  unsigned i;
  for(i=0; i<image_size; i++) {
    pixels[i].R = pixels[i].R * (1 - truth_factor) + 0xFC * truth_factor;
    pixels[i].G = pixels[i].G * (1 - truth_factor) + 0x89 * truth_factor;
    pixels[i].B = pixels[i].B * (1 - truth_factor) + 0xAC * truth_factor;
  }
}