Zadatak „Max zbir”

Section author: Petar Marić <petarmaric@uns.ac.rs>

Dat je niz A od maksimalno 15 celobrojnih elemenata. Učitati n elemenata a zatim naći 2 elementa čiji je zbir najveći. Sprovesti zaštitu unosa nad podatkom n. Ako se vrši sortiranje, svejedno je koji će se algoritam koristiti.

Za sledeće ulazne podatke:

n = 5
A = {4, 2, 6, -7, 1}

očekivani izlaz je u sledećem formatu:

A[0] = 4
A[1] = 2
A[2] = 6
A[3] = -7
A[4] = 1

max = 6 + 4 = 10

Primer rešenja

#include <stdio.h>

#define MAX_SIZE 15

int main() {
  int A[MAX_SIZE];
  int n;

  do {
    printf("Unesite broj elemenata niza (max %d): ", MAX_SIZE);
    scanf("%d", &n);
  } while(n<2 || n > MAX_SIZE);

  int i;
  for(i=0; i<n; i++) {
    printf("Unesite %d. clan niza: ", i+1);
    scanf("%d", &A[i]);
  }

  printf("\n");
  for(i=0; i<n; i++) {
    printf("A[%d] = %d\n", i, A[i]);
  }

  int j, tmp;
  for(i=0; i<n-1; i++) {
    for(j=i+1; j<n; j++) {
      if (A[i] < A[j]) {
        tmp = A[i];
        A[i] = A[j];
        A[j] = tmp;
      }
    }
  }

  printf("\nmax = %d + %d = %d", A[0], A[1], A[0] + A[1]);

  return 0;
}