Zadatak „Analiza SMS cena”

Section author: Petar Marić <petarmaric@uns.ac.rs>

Iz zadate ulazne datoteka učitati statički niz struktura, pri čemu se struktura paket_st sastoji od sledećih polja:

 • Naziv provajdera (jedna reč, do 20 karaktera)
 • Naziv paketa (jedna reč, do 20 karaktera)
 • Mesečna pretplata (prirodan broj)
 • Broj besplatnih poruka uključenih u pretplatu (prirodan broj)
 • Cena po poruci nakon potrošenih besplatnih poruka (realan broj)

Na osnovu zadatog mesečnog broja poruka mesecno_poruka (prirodan broj) formirati novi statički niz struktura i upisati ga u zadatu izlaznu datoteku, pri čemu se struktura cena_st sastoji od sledećih polja:

 • Ukupna cena paketa (zaokružena na 2 decimale, koristiti "%7.2f" format specifikator)
 • Naziv provajdera (koristiti funkciju strcpy prilikom kopiranja iz strukture paket_st)
 • Naziv paketa (koristiti funkciju strcpy prilikom kopiranja iz strukture paket_st)

Primer poziva:

./sms 237 paketi.txt cene.txt

sa mesecno_poruka=237, zadatim ulazom u datoteci paketi.txt:

mrs   belka50   360 50 3.89
mrs   belka100  660 100 3.89
mrs   belka150  900 150 3.89
teleLOL premesi100 600 100 3.97
teleLOL premesi220 1006 220 3.97
vim   smaragd100 590 100 3.90
vim   smaragd250 990 250 3.90

i očekivanim izlazom u datoteci cene.txt:

1087.43 mrs belka50
1192.93 mrs belka100
1238.43 mrs belka150
1143.89 teleLOL premesi100
1073.49 teleLOL premesi220
1124.30 vim smaragd100
 990.00 vim smaragd250

Primer rešenja

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MAX_NIZ 30
#define MAX_NAZIV 20+1

struct paket_st {
  char naziv_provajdera[MAX_NAZIV];
  char naziv_paketa[MAX_NAZIV];
  int mesecna_pretplata;
  int broj_besplatnih_poruka;
  double cena_po_poruci;
};

struct cena_st {
  double ukupna_cena;
  char naziv_provajdera[MAX_NAZIV];
  char naziv_paketa[MAX_NAZIV];
};


FILE *safe_fopen(char filename[], char mode[], int error_code);
void ucitaj_pakete(FILE *in, struct paket_st paketi[], int *n);
double cena_paketa(struct paket_st paket, int mesecno_poruka);
void transform(struct paket_st paketi[], struct cena_st cene[], int n, 
int mesecno_poruka);
void snimi_cene(FILE *out, struct cena_st cene[], int n);


int main(int arg_num, char **args) {
  if (arg_num != 4) {
    printf("USAGE: %s MESECNO_PORUKA IN_FILENAME OUT_FILENAME\n", args[0]);
    exit(1);
  }

  int mesecno_poruka = atoi(args[1]);
  char *in_filename = args[2];
  char *out_filename = args[3];

  FILE *in = safe_fopen(in_filename, "r", 1);
  FILE *out = safe_fopen(out_filename, "w", 2);

  struct paket_st paketi[MAX_NIZ];
  struct cena_st cene[MAX_NIZ];
  int n;

  ucitaj_pakete(in, paketi, &n);
  transform(paketi, cene, n, mesecno_poruka);
  snimi_cene(out, cene, n);

  fclose(in);
  fclose(out);

  return 0;
}

FILE *safe_fopen(char filename[], char mode[], int error_code) {
  FILE *fp = fopen(filename, mode);
  if(fp == NULL) {
    printf("Can't open '%s'!", filename);
    exit(error_code);
  }
  return fp;
}

void ucitaj_pakete(FILE *in, struct paket_st paketi[], int *n) {
  *n = 0;
  while(fscanf(
    in, "%s %s %d %d %lf",
     paketi[*n].naziv_provajdera,
     paketi[*n].naziv_paketa,
    &paketi[*n].mesecna_pretplata,
    &paketi[*n].broj_besplatnih_poruka,
    &paketi[*n].cena_po_poruci
  ) != EOF) {
    (*n)++;
  }
}

double cena_paketa(struct paket_st paket, int mesecno_poruka) {
  double base = paket.mesecna_pretplata;

  int extra_sms = mesecno_poruka - paket.broj_besplatnih_poruka;
  if (extra_sms > 0) {
    base += extra_sms * paket.cena_po_poruci;
  }
  
  return base;
}

void transform(struct paket_st paketi[], struct cena_st cene[], int n, 
int mesecno_poruka) {
  int i;
  for(i=0; i<n; i++) {
    strcpy(cene[i].naziv_provajdera, paketi[i].naziv_provajdera);
    strcpy(cene[i].naziv_paketa, paketi[i].naziv_paketa);

    cene[i].ukupna_cena = cena_paketa(paketi[i], mesecno_poruka);
  }
}

void snimi_cene(FILE *out, struct cena_st cene[], int n) {
  int i;
  for(i=0; i<n; i++) {
    fprintf(
      out, "%7.2f %s %s\n",
      cene[i].ukupna_cena,
      cene[i].naziv_provajdera,
      cene[i].naziv_paketa
    );
  }
}