Zadatak „Krvna slika”

Section author: Petar Marić <petarmaric@uns.ac.rs>

Iz zadate ulazne datoteka učitati statički niz struktura, pri čemu se struktura pacijent_st sastoji od sledećih polja:

 • Ime (jedna reč, do 20 karaktera)
 • Prezime (jedna reč, do 20 karaktera)
 • Holesterol (realan broj)
 • Krvni pritisak (prirodan broj)
 • Šećer u krvi (realan broj)

Na osnovu zadatog tipa analize tip_analize (holesterol, pritisak ili secer) i sledećih pravila:

Tip analize Prihvatljiv opseg
holesterol holesterol < 5.2
pritisak 90 ≤ pritisak < 120
secer 3.9 ≤ secer < 5.6

formirati novi statički niz struktura i upisati ga u zadatu izlaznu datoteku, pri čemu se struktura analiza_st sastoji od sledećih polja:

 • Upozorenje (1 znak):
  • ’+’ ako je vrednost van prihvatljivog opsega
  • ’-’ ako je vrednost u okviru prihvatljivog opsega
 • Ime (koristiti funkciju strcpy prilikom kopiranja iz strukture pacijent_st)
 • Prezime (koristiti funkciju strcpy prilikom kopiranja iz strukture pacijent_st)

Primer poziva:

./proveri pritisak pacijenti.txt izvestaj.txt

sa tip_analize=pritisak, zadatim ulazom u datoteci pacijenti.txt:

Homer Simpson 13.5 178 7.8
Skinny Pete   4.3 85 3.6
Johnny Bravo  4.8 90 5.4
Pizza Lover  5.2 120 3.9

i očekivanim izlazom u datoteci izvestaj.txt:

+ Homer Simpson
+ Skinny Pete
- Johnny Bravo
+ Pizza Lover

Primer rešenja

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MAX_NIZ 30
#define MAX_IME 20+1

struct pacijent_st {
  char ime[MAX_IME];
  char prezime[MAX_IME];
  double holesterol;
  unsigned pritisak;
  double secer;
};

struct analiza_st {
  char upozorenje;
  char ime[MAX_IME];
  char prezime[MAX_IME];
};

typedef enum {HOLESTEROL, PRITISAK, SECER} TIP_ANALIZE;


FILE *safe_fopen(char filename[], char mode[], int error_code);
void ucitaj_pacijente(FILE *in, struct pacijent_st pacijenti[], int *n);
int analiza_ok(struct pacijent_st pacijent, TIP_ANALIZE tip_analize);
void transform(struct pacijent_st pacijenti[], struct analiza_st analize[],
int n, TIP_ANALIZE tip_analize);
void snimi_analize(FILE *out, struct analiza_st analize[], int n);


int main(int arg_num, char **args) {
  if (arg_num != 4) {
    printf("USAGE: %s TIP_ANALIZE IN_FILENAME OUT_FILENAME\n", args[0]);
    exit(1);
  }

  char *tip_analize_str = args[1];
  char *in_filename = args[2];
  char *out_filename = args[3];

  TIP_ANALIZE tip_analize;
  if(strcmp(tip_analize_str, "holesterol") == 0) {
    tip_analize = HOLESTEROL;
  } else if (strcmp(tip_analize_str, "pritisak") == 0) {
    tip_analize = PRITISAK;
  } else if (strcmp(tip_analize_str, "secer") == 0) {
    tip_analize = SECER;
  } else {
    printf("Nepoznat tip analize '%s'!", tip_analize_str);
    exit(42);
  }

  FILE *in = safe_fopen(in_filename, "r", 1);
  FILE *out = safe_fopen(out_filename, "w", 2);

  struct pacijent_st pacijenti[MAX_NIZ];
  struct analiza_st analize[MAX_NIZ];
  int n;

  ucitaj_pacijente(in, pacijenti, &n);
  transform(pacijenti, analize, n, tip_analize);
  snimi_analize(out, analize, n);

  fclose(in);
  fclose(out);

  return 0;
}

FILE *safe_fopen(char filename[], char mode[], int error_code) {
  FILE *fp = fopen(filename, mode);
  if(fp == NULL) {
    printf("Can't open '%s'!", filename);
    exit(error_code);
  }
  return fp;
}

void ucitaj_pacijente(FILE *in, struct pacijent_st pacijenti[], int *n) {
  *n = 0;
  while(fscanf(
    in, "%s %s %lf %u %lf",
     pacijenti[*n].ime,
     pacijenti[*n].prezime,
    &pacijenti[*n].holesterol,
    &pacijenti[*n].pritisak,
    &pacijenti[*n].secer
  ) != EOF) {
    (*n)++;
  }
}

int analiza_ok(struct pacijent_st p, TIP_ANALIZE tip_analize) {
  switch (tip_analize) {
    case HOLESTEROL: return p.holesterol < 5.2;
    case PRITISAK:  return (p.pritisak >= 90) && (p.pritisak < 120);
    case SECER:   return (p.secer >= 3.9) && (p.secer < 5.6);
  }
}

void transform(struct pacijent_st pacijenti[], struct analiza_st analize[],
int n, TIP_ANALIZE tip_analize) {
  int i;
  for(i=0; i<n; i++) {
    strcpy(analize[i].ime, pacijenti[i].ime);
    strcpy(analize[i].prezime, pacijenti[i].prezime);

    analize[i].upozorenje = analiza_ok(pacijenti[i], tip_analize) ? '-':'+';
  }
}

void snimi_analize(FILE *out, struct analiza_st analize[], int n) {
  int i;
  for(i=0; i<n; i++) {
    fprintf(
      out, "%c %s %s\n",
      analize[i].upozorenje,
      analize[i].ime,
      analize[i].prezime
    );
  }
}