Zadatak „Indeks telesne mase (BMI)”

Section author: Petar Marić <petarmaric@uns.ac.rs>

Iz zadate ulazne datoteka učitati statički niz struktura, pri čemu se struktura pacijent_st sastoji od sledećih polja:

 • Ime (jedna reč, do 20 karaktera)
 • Prezime (jedna reč, do 20 karaktera)
 • Masa u kilogramima (prirodan broj)
 • Visina u metrima (realan broj)

Kategorizacija indeksa telesne mase (\(BMI = \dfrac{masa}{visina^2}\)):

Indeks Dijagnoza
BMI < 18.5 Pothranjenost
18.5 ≤ BMI < 25.0 Idealna tezina
25.0 ≤ BMI < 30.0 Prekomerna tezina
BMI ≥ 30.0 Gojaznost

Formirati novi statički niz struktura i upisati ga u zadatu izlaznu datoteku, pri čemu se struktura analiza_st sastoji od sledećih polja:

 • Ime (koristiti funkciju strcpy prilikom kopiranja iz strukture pacijent_st)
 • Prezime (koristiti funkciju strcpy prilikom kopiranja iz strukture pacijent_st)
 • BMI (zaokružen na 2 decimale)
 • Dijagnoza

Primer poziva:

./bmi pacijenti.txt izvestaj.txt

sa zadatim ulazom u datoteci pacijenti.txt:

Homer Simpson 150 1.83
Skinny Pete   61 1.90
Johnny Bravo  75 1.97
Pizza Lover  81 1.80

i očekivanim izlazom u datoteci izvestaj.txt:

Homer Simpson 44.79 Gojaznost
Skinny Pete 16.90 Pothranjenost
Johnny Bravo 19.33 Idealna tezina
Pizza Lover 25.00 Prekomerna tezina

Primer rešenja

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MAX_NIZ 30
#define MAX_IME 20+1
#define MAX_DIJAGNOZA 20+1

struct pacijent_st {
  char ime[MAX_IME];
  char prezime[MAX_IME];
  unsigned masa;
  double visina;
};

struct analiza_st {
  char ime[MAX_IME];
  char prezime[MAX_IME];
  double bmi;
  char dijagnoza[MAX_DIJAGNOZA];
};


FILE *safe_fopen(char filename[], char mode[], int error_code);
void ucitaj_pacijente(FILE *in, struct pacijent_st pacijenti[], int *n);
double odredi_bmi(struct pacijent_st pacijent);
void transform(struct pacijent_st pacijenti[], struct analiza_st analize[],
int n);
void snimi_analize(FILE *out, struct analiza_st analize[], int n);


int main(int arg_num, char **args) {
  if (arg_num != 3) {
    printf("USAGE: %s IN_FILENAME OUT_FILENAME\n", args[0]);
    exit(1);
  }

  char *in_filename = args[1];
  char *out_filename = args[2];

  FILE *in = safe_fopen(in_filename, "r", 1);
  FILE *out = safe_fopen(out_filename, "w", 2);

  struct pacijent_st pacijenti[MAX_NIZ];
  struct analiza_st analize[MAX_NIZ];
  int n;

  ucitaj_pacijente(in, pacijenti, &n);
  transform(pacijenti, analize, n);
  snimi_analize(out, analize, n);

  fclose(in);
  fclose(out);

  return 0;
}

FILE *safe_fopen(char filename[], char mode[], int error_code) {
  FILE *fp = fopen(filename, mode);
  if(fp == NULL) {
    printf("Can't open '%s'!", filename);
    exit(error_code);
  }
  return fp;
}

void ucitaj_pacijente(FILE *in, struct pacijent_st pacijenti[], int *n) {
  *n = 0;
  while(fscanf(
    in, "%s %s %u %lf",
     pacijenti[*n].ime,
     pacijenti[*n].prezime,
    &pacijenti[*n].masa,
    &pacijenti[*n].visina
  ) != EOF) {
    (*n)++;
  }
}

double odredi_bmi(struct pacijent_st pacijent) {
  return pacijent.masa / (pacijent.visina * pacijent.visina);
}

void transform(struct pacijent_st pacijenti[], struct analiza_st analize[],
int n) {
  int i;
  for(i=0; i<n; i++) {
    strcpy(analize[i].ime, pacijenti[i].ime);
    strcpy(analize[i].prezime, pacijenti[i].prezime);

    double bmi = odredi_bmi(pacijenti[i]);
    analize[i].bmi = bmi;
    
    if (bmi < 18.5) {
      strcpy(analize[i].dijagnoza, "Pothranjenost");
    } else if (bmi < 25.0) {
      strcpy(analize[i].dijagnoza, "Idealna tezina");
    } else if (bmi < 30.0) {
      strcpy(analize[i].dijagnoza, "Prekomerna tezina");
    } else {
      strcpy(analize[i].dijagnoza, "Gojaznost");
    }
  }
}

void snimi_analize(FILE *out, struct analiza_st analize[], int n) {
  int i;
  for(i=0; i<n; i++) {
    fprintf(
      out, "%s %s %.2f %s\n",
      analize[i].ime,
      analize[i].prezime,
      analize[i].bmi,
      analize[i].dijagnoza
    );
  }
}