Zadatak „Sumiranje odnazad”

Section author: Petar Marić <petarmaric@uns.ac.rs>

Dat je niz A od maksimalno 10 celobrojnih elemenata. Učitati n elemenata a zatim:

 • učitati pozitivnu celobrojnu vrednost x
 • ispisati sadržaj celokupnog niza
 • odrediti koliko elemenata (počevši od kraja niza ka početku) je potrebno obuhvatiti da bi njihova suma bila veća od x

Ograničenja:

 • sprovesti zaštitu unosa nad podatkom n
 • smatrati da će suma celokupnog niza A uvek biti veća od x

Za sledeće ulazne podatke:

Unesite broj elemenata niza (max 10): 6
Unesite trazenu vrednost: 4

Unesite A[0]: 6
Unesite A[1]: 5
Unesite A[2]: 4
Unesite A[3]: -3
Unesite A[4]: 2
Unesite A[5]: 1

očekivani izlaz je u sledećem formatu:

A[0] = 6
A[1] = 5
A[2] = 4
A[3] = -3
A[4] = 2
A[5] = 1

sum(A[5]) == 1
sum(A[4]) == 3
sum(A[3]) == 0
sum(A[2]) == 4
sum(A[1]) == 9

count = 5

Primer rešenja

#include <stdio.h>

#define MAX_SIZE 10

int main() {
  int A[MAX_SIZE];
  int n;
  int x;

  do {
    printf("Unesite broj elemenata niza (max %d): ", MAX_SIZE);
    scanf("%d", &n);
  } while(n<2 || n > MAX_SIZE);

  printf("Unesite trazenu vrednost: ");
  scanf("%d", &x);

  int i;
  for(i=0; i<n; i++) {
    printf("Unesite A[%d]: ", i);
    scanf("%d", &A[i]);
  }

  printf("\n");
  for(i=0; i<n; i++) {
    printf("A[%d] = %d\n", i, A[i]);
  }

  int count = 0;
  int sum = 0;
  printf("\n");
  for(i=n-1; i>=0; i--) {
    if (sum > x) {
      break;
    }

    count++;
    sum+=A[i];

    printf("sum(A[%d]) == %d\n", i, sum);
  }

  printf("\ncount = %d\n", count);

  return 0;
}