Zadatak „Hipermarket”

Section author: Petar Marić <petarmaric@uns.ac.rs>

Iz zadate ulazne datoteke učitati statički niz struktura, pri čemu se struktura artikal_st sastoji od sledećih polja:

 • cena (pozitivan realan broj)
 • broj prodatih artikala (prirodan broj)
 • trgovačka marža u procentima (pozitivan realan broj)
 • naziv (jedna reč, do 20 karaktera)

Formirati novi statički niz struktura i upisati ga u zadatu izlaznu datoteku, pri čemu se struktura zarada_st sastoji od sledećih polja:

 • ostvarena zarada (zaokružena na 2 decimale, koristiti "%7.2f" format specifikator)
 • naziv (koristiti funkciju strcpy prilikom kopiranja iz strukture artikal_st)

Primer poziva:

./hipermarket artikli.txt zarada.txt

sa zadatim ulazom u datoteci artikli.txt:

 40.00 20 5.0 Politika
 50.00 800 10.5 Hleb
2219.99  2 30.0 Parmezan
 118.36 76 12.3 Mleko

i očekivanim izlazom u datoteci zarada.txt:

 40.00 Politika
4200.00 Hleb
1331.99 Parmezan
1106.43 Mleko

Primer rešenja

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MAX_NAZIV 20+1
#define MAX_NIZ 30

struct artikal_st {
  double cena;
  unsigned broj_prodatih;
  double trgovacka_marza;
  char naziv[MAX_NAZIV];
};

struct zarada_st {
  double zarada;
  char naziv[MAX_NAZIV];
};


FILE *safe_fopen(char filename[], char mode[], int error_code);
void ucitaj_artikle(FILE *in, struct artikal_st artikli[], int *n);
double odredi_zaradu(struct artikal_st artikal);
void transform(struct artikal_st artikli[], struct zarada_st zarade[], int n);
void snimi_zarade(FILE *out, struct zarada_st zarade[], int n);


int main(int arg_num, char **args) {
  if (arg_num != 3) {
    printf("USAGE: %s IN_FILENAME OUT_FILENAME\n", args[0]);
    exit(42);
  }

  char *in_filename = args[1];
  char *out_filename = args[2];

  FILE *in = safe_fopen(in_filename, "r", 1);
  FILE *out = safe_fopen(out_filename, "w", 2);

  struct artikal_st artikli[MAX_NIZ];
  struct zarada_st zarade[MAX_NIZ];
  int n;

  ucitaj_artikle(in, artikli, &n);
  transform(artikli, zarade, n);
  snimi_zarade(out, zarade, n);

  fclose(in);
  fclose(out);

  return 0;
}

FILE *safe_fopen(char filename[], char mode[], int error_code) {
  FILE *fp = fopen(filename, mode);
  if(fp == NULL) {
    printf("Can't open '%s'!\n", filename);
    exit(error_code);
  }
  return fp;
}

void ucitaj_artikle(FILE *in, struct artikal_st artikli[], int *n) {
  *n = 0;
  while(fscanf(
    in, "%lf %u %lf %s",
    &artikli[*n].cena,
    &artikli[*n].broj_prodatih,
    &artikli[*n].trgovacka_marza,
     artikli[*n].naziv
  ) != EOF) {
    (*n)++;
  }
}

double odredi_zaradu(struct artikal_st artikal) {
  return artikal.cena * artikal.broj_prodatih * artikal.trgovacka_marza / 100;
}

void transform(struct artikal_st artikli[], struct zarada_st zarade[], int n) {
  int i;
  for(i=0; i<n; i++) {
    strcpy(zarade[i].naziv, artikli[i].naziv);

    zarade[i].zarada = odredi_zaradu(artikli[i]);
  }
}

void snimi_zarade(FILE *out, struct zarada_st zarade[], int n) {
  int i;
  for(i=0; i<n; i++) {
    fprintf(
      out, "%7.2f %s\n",
      zarade[i].zarada,
      zarade[i].naziv
    );
  }
}