Zadatak „Spektroskopija: teški metali u piću”

Section author: Petar Marić <petarmaric@uns.ac.rs>

Iz zadate ulazne datoteke učitati podatke u jednostruko spregnutu listu, gde struktura element_st sadrži sledeća polja:

 • hemijski simbol (jedna reč, do 2 karaktera)
 • ime (jedna reč, do 20 karaktera)
 • atomska težina (prirodan broj)
 • vrsta (jedna reč, do 20 karaktera)

Naravno, struktura element_st sadrži i polja potrebna za pravilno formiranje jednostruko spregnute liste.

Na osnovu zadate vrste hemijskog elementa vrsta iz formirane liste upisati podatke u zadatu izlaznu datoteku, u sledećem rasporedu polja strukture element_st:

 • hemijski simbol (koristiti "%-2s" format specifikator)
 • atomska težina (koristiti "%3u" format specifikator)
 • vrsta

i potom u istu izlaznu datoteku upisati informaciju o najtežem hemijskom elementu koji pripada zadatoj vrsti.

Primer poziva:

./najtezi metal uzorak_vino.txt analiza.txt

sa vrsta=metal, zadatim ulazom u datoteci uzorak_vino.txt:

C ugljenik 12 nemetal
H vodonik  1 nemetal
O kiseonik 16 nemetal
Ca kalcijum 40 metal
S sumpor  32 nemetal
Pb olovo  207 metal

i očekivanim izlazom u datoteci analiza.txt:

C  12 nemetal
H  1 nemetal
O  16 nemetal
Ca 40 metal
S  32 nemetal
Pb 207 metal

Najtezi metal je olovo (Pb), atomska tezina 207

Primer poziva kada tražena vrsta hemijskog elementa nije pronađena:

./najtezi halogen uzorak_voda.txt zagadjenost.txt

sa vrsta=halogen, zadatim ulazom u datoteci uzorak_voda.txt:

H vodonik  1 nemetal
O kiseonik 16 nemetal

i očekivanim izlazom u datoteci zagadjenost.txt:

H  1 nemetal
O 16 nemetal

U uzorku nije pronadjen nijedan halogen!

Primer rešenja

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MAX_SIMBOL 2+1
#define MAX_IME 20+1
#define MAX_VRSTA 20+1

typedef struct element_st {
  char simbol[MAX_SIMBOL];
  char ime[MAX_IME];
  unsigned tezina;
  char vrsta[MAX_VRSTA];

  struct element_st *next;
} ELEMENT;

void init_list(ELEMENT **head) {
  *head = NULL;
}

void add_to_list(ELEMENT *new, ELEMENT **head) {
  if(*head == NULL) { // list is empty
    *head = new;
    return;
  }

  add_to_list(new, &((*head)->next));
}

ELEMENT *create_new_item(char simbol[], char ime[], unsigned tezina,
char vrsta[]) {
  ELEMENT *new = (ELEMENT *)malloc(sizeof(ELEMENT));
  if (new == NULL) {
    printf("Not enough RAM!\n");
    exit(21);
  }

  strcpy(new->simbol, simbol);
  strcpy(new->ime, ime);
  new->tezina = tezina;
  strcpy(new->vrsta, vrsta);

  new->next = NULL;

  return new;
}

void read_list_from(FILE *in, ELEMENT **head) {
  char simbol[MAX_SIMBOL];
  char ime[MAX_IME];
  unsigned tezina;
  char vrsta[MAX_VRSTA];

  while(fscanf(in, "%s %s %u %s", simbol, ime, &tezina, vrsta) != EOF) {
    ELEMENT *new = create_new_item(simbol, ime, tezina, vrsta);
    add_to_list(new, head);
  }
}

void save_item_to(FILE *out, ELEMENT *x) {
  fprintf(
    out, "%-2s %3u %s\n",
    x->simbol, x->tezina, x->vrsta
  );
}

void save_list_to(FILE *out, ELEMENT *head) {
  if(head != NULL) {
    save_item_to(out, head);
    save_list_to(out, head->next);
  }
}

void destroy_list(ELEMENT **head) {
  if(*head != NULL) {
    destroy_list(&((*head)->next));
    free(*head);
    *head = NULL;
  }
}

FILE *safe_fopen(char *filename, char *mode, int error_code) {
  FILE *fp = fopen(filename, mode);
  if (fp == NULL) {
    printf("Can't open '%s'!\n", filename);
    exit(error_code);
  }
  return fp;
}

ELEMENT *get_najtezi_element(ELEMENT *head, char vrsta[]) {
  if (head == NULL) { // list is empty
    return NULL;
  }

  ELEMENT *best = NULL;
  while(head != NULL) {
    if (strcmp(head->vrsta, vrsta) == 0) {
      // Gledamo samo hem. element koji je odgovarajuce vrste
      if (best == NULL) {
        // Pre ovoga nije bilo hem. elemenata koji su odgovarajuce vrste
        best = head;
      } else if (head->tezina > best->tezina) {
        // Nadjen tezi hem. element, koji je odgovarajuce vrste
        best = head;
      }
    }

    head = head->next;
  }

  return best;
}

int main(int arg_num, char *args[]) {
  if (arg_num != 4) {
    printf("USAGE: %s VRSTA IN_FILENAME OUT_FILENAME\n", args[0]);
    exit(11);
  }

  char *vrsta = args[1];
  char *in_filename = args[2];
  char *out_filename = args[3];

  FILE *in = safe_fopen(in_filename, "r", 1);
  FILE *out = safe_fopen(out_filename, "w", 2);

  ELEMENT *head;
  init_list(&head);

  read_list_from(in, &head);
  save_list_to(out, head);

  ELEMENT *best = get_najtezi_element(head, vrsta);
  if (best == NULL) {
    fprintf(out, "\nU uzorku nije pronadjen nijedan %s!\n", vrsta);
  } else {
    fprintf(
      out, "\nNajtezi %s je %s (%s), atomska tezina %u\n",
      best->vrsta, best->ime, best->simbol, best->tezina
    );
  }

  destroy_list(&head);

  fclose(in);
  fclose(out);

  return 0;
}