Zadatak „Cena struje u regionu”

Section author: Petar Marić <petarmaric@uns.ac.rs>

Iz zadate ulazne datoteke učitati statički niz struktura, pri čemu se struktura paket_st sastoji od sledećih polja:

 • naziv zemlje (jedna reč, do 20 karaktera)
 • naziv operatera (jedna reč, do 20 karaktera)
 • mesečna pretplata (prirodan broj)
 • broj KWh uključenih u pretplatu (prirodan broj)
 • cena po KWh nakon potrošenih besplatnih KWh (pozitivan realan broj)

Na osnovu zadatog mesečnog broja KWh potroseno_kwh (prirodan broj) formirati novi statički niz struktura i upisati ga u zadatu izlaznu datoteku, pri čemu se struktura cena_st sastoji od sledećih polja:

 • ukupna cena (zaokružena na 2 decimale, koristiti "%7.2f" format specifikator)
 • naziv zemlje (koristiti funkciju strcpy prilikom kopiranja iz strukture paket_st)
 • naziv operatera (koristiti funkciju strcpy prilikom kopiranja iz strukture paket_st)

Primer poziva:

./potrosnja 90 paketi.txt cene.txt

sa potroseno_kwh=90 i zadatim ulazom u datoteci paketi.txt:

Srbija   EPS       500 50 3.92
Srbija   TajkunDOO    100  2 9.56
Madjarska HuElectro    495 100 12.31
Slovenija Elektroprivreda 50  0 15.99
Slovenija AlpEnergy     0  0 16.99

i očekivanim izlazom u datoteci cene.txt:

 656.80 Srbija EPS
 941.28 Srbija TajkunDOO
 495.00 Madjarska HuElectro
1489.10 Slovenija Elektroprivreda
1529.10 Slovenija AlpEnergy

Primer rešenja

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MAX_NAZIV 20+1
#define MAX_NIZ 30

struct paket_st {
  char zemlja[MAX_NAZIV];
  char operater[MAX_NAZIV];
  unsigned mesecna_pretplata;
  unsigned broj_besplatnih_kwh;
  double cena_po_kwh;
};

struct cena_st {
  double ukupna_cena;
  char zemlja[MAX_NAZIV];
  char operater[MAX_NAZIV];
};


FILE *safe_fopen(char filename[], char mode[], int error_code);
void ucitaj_pakete(FILE *in, struct paket_st paketi[], int *n);
double odredi_ukupnu_cenu(struct paket_st paket, int potroseno_kwh);
void transform(struct paket_st paketi[], struct cena_st cene[], int n,
int potroseno_kwh);
void snimi_cene(FILE *out, struct cena_st cene[], int n);


int main(int arg_num, char **args) {
  if (arg_num != 4) {
    printf("USAGE: %s POTROSENO_KWH IN_FILENAME OUT_FILENAME\n", args[0]);
    exit(42);
  }

  int potroseno_kwh = atoi(args[1]);
  char *in_filename = args[2];
  char *out_filename = args[3];

  FILE *in = safe_fopen(in_filename, "r", 1);
  FILE *out = safe_fopen(out_filename, "w", 2);

  struct paket_st paketi[MAX_NIZ];
  struct cena_st cene[MAX_NIZ];
  int n;

  ucitaj_pakete(in, paketi, &n);
  transform(paketi, cene, n, potroseno_kwh);
  snimi_cene(out, cene, n);

  fclose(in);
  fclose(out);

  return 0;
}

FILE *safe_fopen(char filename[], char mode[], int error_code) {
  FILE *fp = fopen(filename, mode);
  if(fp == NULL) {
    printf("Can't open '%s'!\n", filename);
    exit(error_code);
  }
  return fp;
}

void ucitaj_pakete(FILE *in, struct paket_st paketi[], int *n) {
  *n = 0;
  while(fscanf(
    in, "%s %s %u %u %lf",
     paketi[*n].zemlja,
     paketi[*n].operater,
    &paketi[*n].mesecna_pretplata,
    &paketi[*n].broj_besplatnih_kwh,
    &paketi[*n].cena_po_kwh
  ) != EOF) {
    (*n)++;
  }
}

double odredi_ukupnu_cenu(struct paket_st paket, int potroseno_kwh) {
  double base = paket.mesecna_pretplata;

  int extra_kwh = potroseno_kwh - paket.broj_besplatnih_kwh;
  if (extra_kwh > 0) {
    base += extra_kwh * paket.cena_po_kwh;
  }

  return base;
}

void transform(struct paket_st paketi[], struct cena_st cene[], int n,
int potroseno_kwh) {
  int i;
  for(i=0; i<n; i++) {
    strcpy(cene[i].zemlja, paketi[i].zemlja);
    strcpy(cene[i].operater, paketi[i].operater);

    cene[i].ukupna_cena = odredi_ukupnu_cenu(paketi[i], potroseno_kwh);
  }
}

void snimi_cene(FILE *out, struct cena_st cene[], int n) {
  int i;
  for(i=0; i<n; i++) {
    fprintf(
      out, "%7.2f %s %s\n",
      cene[i].ukupna_cena,
      cene[i].zemlja,
      cene[i].operater
    );
  }
}