Zadatak „prinesi.com”

Section author: Petar Marić <petarmaric@uns.ac.rs>

Iz zadate ulazne datoteke učitati podatke u jednostruko spregnutu listu, gde struktura restoran_st sadrži sledeća polja:

 • naziv restorana (jedna reč, do 10 karaktera)
 • vrsta kuhinje (jedna reč, do 20 karaktera)
 • prosečna ocena korisnika (pozitivan realan broj)

Naravno, struktura restoran_st sadrži i polja potrebna za pravilno formiranje jednostruko spregnute liste.

Na osnovu zadate vrste kuhinje vrsta iz formirane liste upisati podatke u zadatu izlaznu datoteku, u sledećem rasporedu polja strukture restoran_st:

 • prosečna ocena korisnika (zaokružena na 1 decimalu, koristiti "%3.1f" format specifikator)
 • naziv restorana (koristiti "%-10s" format specifikator)
 • vrsta kuhinje

i potom u istu izlaznu datoteku upisati informaciju o najbolje ocenjenom restoranu koji služi hranu zadate vrste kuhinje.

Primer poziva:

./restorani italijanski novi-sad.txt izvestaj.txt

sa vrsta=italijanski i zadatim ulazom u datoteci novi-sad.txt:

Cremansa  italijanski 4.3
Sekunda  italijanski 3.9
Inimigos  americki   4.5
LaCattura italijanski 4.7
FutureFood americki   4.4
Eva    srpski    4.8
Kokoda   srpski    4.3

i očekivanim izlazom u datoteci izvestaj.txt:

4.3 Cremansa  italijanski
3.9 Sekunda  italijanski
4.5 Inimigos  americki
4.7 LaCattura italijanski
4.4 FutureFood americki
4.8 Eva    srpski
4.3 Kokoda   srpski

Najbolje ocenjen italijanski restoran u gradu je:
4.7 LaCattura italijanski

Primer poziva kada restoran sa zadatim kriterijumima ne postoji:

./restorani kineski kraljevo.txt izvestaj.txt

sa vrsta=kineski i zadatim ulazom u datoteci kraljevo.txt:

PizzaSlow italijanski 4.5
SaleDjodjo italijanski 4.4

i očekivanim izlazom u datoteci izvestaj.txt:

4.5 PizzaSlow italijanski
4.4 SaleDjodjo italijanski

U gradu ne postoji kineski restoran!

Primer rešenja

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MAX_NAZIV 10+1
#define MAX_VRSTA 20+1

typedef struct restoran_st {
  char naziv[MAX_NAZIV];
  char vrsta[MAX_VRSTA];
  double ocena;

  struct restoran_st *next;
} RESTORAN;

void init_list(RESTORAN **head) {
  *head = NULL;
}

void add_to_list(RESTORAN *new, RESTORAN **head) {
  if(*head == NULL) { // list is empty
    *head = new;
    return;
  }

  add_to_list(new, &((*head)->next));
}

RESTORAN *create_new_item(char naziv[], char vrsta[], double ocena) {
  RESTORAN *new = (RESTORAN *)malloc(sizeof(RESTORAN));
  if (new == NULL) {
    printf("Not enough RAM!\n");
    exit(21);
  }

  strcpy(new->naziv, naziv);
  strcpy(new->vrsta, vrsta);
  new->ocena = ocena;

  new->next = NULL;

  return new;
}

void read_list_from(FILE *in, RESTORAN **head) {
  char naziv[MAX_NAZIV];
  char vrsta[MAX_VRSTA];
  double ocena;

  while(fscanf(in, "%s %s %lf", naziv, vrsta, &ocena) != EOF) {
    RESTORAN *new = create_new_item(naziv, vrsta, ocena);
    add_to_list(new, head);
  }
}

void save_item_to(FILE *out, RESTORAN *x) {
  fprintf(
    out, "%3.1f %-10s %s\n",
    x->ocena, x->naziv, x->vrsta
  );
}

void save_list_to(FILE *out, RESTORAN *head) {
  if(head != NULL) {
    save_item_to(out, head);
    save_list_to(out, head->next);
  }
}

void destroy_list(RESTORAN **head) {
  if(*head != NULL) {
    destroy_list(&((*head)->next));
    free(*head);
    *head = NULL;
  }
}

FILE *safe_fopen(char *filename, char *mode, int error_code) {
  FILE *fp = fopen(filename, mode);
  if (fp == NULL) {
    printf("Can't open '%s'!\n", filename);
    exit(error_code);
  }
  return fp;
}

RESTORAN *get_najbolji_restoran(RESTORAN *head, char vrsta[]) {
  if (head == NULL) { // list is empty
    return NULL;
  }

  RESTORAN *best = NULL;
  while(head != NULL) {
    if (strcmp(head->vrsta, vrsta) == 0) {
      // Gledamo samo restoran koji je odgovarajuce vrste
      if (best == NULL) {
        // Pre ovoga nije bilo restorana koji su odgovarajuce vrste
        best = head;
      } else if (head->ocena > best->ocena) {
        // Nadjen bolji restoran, koji je odgovarajuce vrste
        best = head;
      }
    }

    head = head->next;
  }

  return best;
}

int main(int arg_num, char *args[]) {
  if (arg_num != 4) {
    printf("USAGE: %s VRSTA IN_FILENAME OUT_FILENAME\n", args[0]);
    exit(11);
  }

  char *vrsta = args[1];
  char *in_filename = args[2];
  char *out_filename = args[3];

  FILE *in = safe_fopen(in_filename, "r", 1);
  FILE *out = safe_fopen(out_filename, "w", 2);

  RESTORAN *head;
  init_list(&head);

  read_list_from(in, &head);
  save_list_to(out, head);

  RESTORAN *best = get_najbolji_restoran(head, vrsta);
  if (best == NULL) {
    fprintf(out, "\nU gradu ne postoji %s restoran!\n", vrsta);
  } else {
    fprintf(
      out, "\nNajbolje ocenjen %s restoran u gradu je:\n",
      best->vrsta
    );
    save_item_to(out, best);
  }

  destroy_list(&head);

  fclose(in);
  fclose(out);

  return 0;
}