Zadatak „odnesi.com”

Section author: Petar Marić <petarmaric@uns.ac.rs>

Iz zadate ulazne datoteke učitati podatke u binarno stablo, gde struktura restoran_st sadrži sledeća polja:

 • naziv restorana (jedna reč, do 10 karaktera)
 • vrsta kuhinje (jedna reč, do 20 karaktera)
 • prosečna ocena korisnika (pozitivan realan broj)

Naravno, struktura restoran_st sadrži i polja potrebna za pravilno formiranje binarnog stabla.

Binarno stablo urediti po ključu „prosečna ocena korisnika”, u opadajućem redosledu. Potom iz formiranog binarnog stabla upisati podatke u zadatu izlaznu datoteku, u sledećem rasporedu polja strukture restoran_st:

 • prosečna ocena korisnika (zaokružena na 1 decimalu, koristiti "%3.1f" format specifikator)
 • naziv restorana (koristiti "%-10s" format specifikator)
 • vrsta kuhinje

i potom u istu izlaznu datoteku upisati informaciju o najgore ocenjenom restoranu.

Primer poziva programa:

./restorani novi-sad.txt izvestaj.txt

sa zadatim ulazom u datoteci novi-sad.txt:

Cremansa  italijanski 4.3
Sekunda  italijanski 3.9
Inimigos  americki   4.5
LaCattura italijanski 4.7
FutureFood americki   4.4
Eva    srpski    4.8
Kokoda   srpski    4.2

i očekivanim izlazom u datoteci izvestaj.txt:

4.8 Eva    srpski
4.7 LaCattura italijanski
4.5 Inimigos  americki
4.4 FutureFood americki
4.3 Cremansa  italijanski
4.2 Kokoda   srpski
3.9 Sekunda  italijanski

Najgore ocenjen restoran u gradu je:
3.9 Sekunda  italijanski

Primer poziva programa:

./restorani kineski kraljevo.txt izvestaj.txt

sa zadatim ulazom u datoteci kraljevo.txt:

SaleDjodjo italijanski 4.4
PizzaSlow italijanski 4.5

i očekivanim izlazom u datoteci izvestaj.txt:

4.5 PizzaSlow italijanski
4.4 SaleDjodjo italijanski

Najgore ocenjen restoran u gradu je:
4.4 SaleDjodjo italijanski

Primer rešenja

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MAX_NAZIV 10+1
#define MAX_VRSTA 20+1

typedef struct restoran_st {
  char naziv[MAX_NAZIV];
  char vrsta[MAX_VRSTA];
  double ocena;

  struct restoran_st *left;
  struct restoran_st *right;
} RESTORAN;

void init_tree(RESTORAN **root) {
  *root = NULL;
}

void add_to_tree(RESTORAN *new, RESTORAN **root) {
  if(*root == NULL) { // tree is empty
    *root = new;
  } else if (new->ocena >= (*root)->ocena) {
    add_to_tree(new, &((*root)->left));
  } else {
    add_to_tree(new, &((*root)->right));
  }
}

RESTORAN *create_new_item(char naziv[], char vrsta[], double ocena) {
  RESTORAN *new = (RESTORAN *)malloc(sizeof(RESTORAN));
  if (new == NULL) {
    printf("Not enough RAM!\n");
    exit(21);
  }

  strcpy(new->naziv, naziv);
  strcpy(new->vrsta, vrsta);
  new->ocena = ocena;

  new->left = NULL;
  new->right = NULL;

  return new;
}

void read_tree_from(FILE *in, RESTORAN **root) {
  char naziv[MAX_NAZIV];
  char vrsta[MAX_VRSTA];
  double ocena;

  while(fscanf(in, "%s %s %lf", naziv, vrsta, &ocena) != EOF) {
    RESTORAN *new = create_new_item(naziv, vrsta, ocena);
    add_to_tree(new, root);
  }
}

void save_item_to(FILE *out, RESTORAN *x) {
  fprintf(
    out, "%3.1f %-10s %s\n",
    x->ocena, x->naziv, x->vrsta
  );
}

void save_tree_to(FILE *out, RESTORAN *root) {
  if(root != NULL) {
    save_tree_to(out, root->left);
    save_item_to(out, root);
    save_tree_to(out, root->right);
  }
}

void destroy_tree(RESTORAN **root) {
  if(*root != NULL) {
    destroy_tree(&((*root)->left));
    destroy_tree(&((*root)->right));
    free(*root);
    *root = NULL;
  }
}

FILE *safe_fopen(char *filename, char *mode, int error_code) {
  FILE *fp = fopen(filename, mode);
  if (fp == NULL) {
    printf("Can't open '%s'!\n", filename);
    exit(error_code);
  }
  return fp;
}

RESTORAN *get_najgori_restoran(RESTORAN *root) {
  if (root == NULL) { // tree is empty
    return NULL;
  }

  // Stablo je uredjeno po kljucu "ocena", u opadajucem redosledu.
  // Stoga se najgore ocenjen restoran sigurno nalazi u krajnje desnom listu.

  if (root->right == NULL) {
    // ovaj "root" je krajnje desni list, posto nema desno dete
    return root;
  }

  // Trazi dalje, *sigurno* ima jos gorih restorana
  return get_najgori_restoran(root->right);
}

int main(int arg_num, char *args[]) {
  if (arg_num != 3) {
    printf("USAGE: %s IN_FILENAME OUT_FILENAME\n", args[0]);
    exit(11);
  }

  char *in_filename = args[1];
  char *out_filename = args[2];

  FILE *in = safe_fopen(in_filename, "r", 1);
  FILE *out = safe_fopen(out_filename, "w", 2);

  RESTORAN *root;
  init_tree(&root);

  read_tree_from(in, &root);
  save_tree_to(out, root);

  RESTORAN *worst = get_najgori_restoran(root);
  if (worst != NULL) {
    fprintf(out, "\nNajgore ocenjen restoran u gradu je:\n");
    save_item_to(out, worst);
  }

  destroy_tree(&root);

  fclose(in);
  fclose(out);

  return 0;
}