Zadatak „Neizbežna posledica života”

Section author: Petar Marić <petarmaric@uns.ac.rs>

U životu su izvesne samo dve stvari – smrt i porez.

—Bendžamin Frenklin (1706 - 1790)

Iz zadate ulazne datoteke učitati statički niz struktura, pri čemu se struktura poreska_stopa_st sastoji od sledećih polja:

 • skraćena oznaka grada (jedna reč, tačno 2 karaktera)
 • osnovni porez (prirodan broj)
 • dodatni porez po kvadratu nekretnine (pozitivan realan broj)
 • procenat poreskog popusta po članu domaćinstva (pozitivan realan broj)

Na osnovu površine nekretnine povrsina (pozitivan realan broj) i broja članova domaćinstva clanova (prirodan broj) formirati novi statički niz struktura i upisati ga u zadatu izlaznu datoteku, pri čemu se struktura porez_st sastoji od sledećih polja:

 • skraćena oznaka grada (koristiti funkciju strcpy prilikom kopiranja iz strukture poreska_stopa_st)
 • ukupan porez bez popusta (zaokružen na 0 decimala, koristiti "%5.0f" format specifikator)
 • ukupan porez sa popustom (zaokružen na 0 decimala, koristiti "%5.0f" format specifikator)

Primer poziva:

./porez 74.1 3 poreske_stope.txt porezi.txt

sa povrsina=74.1 i clanova=3, zadatim ulazom u datoteci poreske_stope.txt:

NS 1712 67.1 1.1
NI 800 42.3 1.7
BG 3270 98.6 1.5
SU 1000 47.5 1.3

i očekivanim izlazom u datoteci porezi.txt:

NS 6684 6464
NI 3934 3734
BG 10576 10100
SU 4520 4343

Primer rešenja

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MAX_NIZ 30
#define MAX_NAZIV_GRADA 2+1

struct poreska_stopa_st {
  char grad[MAX_NAZIV_GRADA];
  unsigned osnovni_porez;
  double porez_po_kvadratu;
  double popust_po_clanu;
};

struct porez_st {
  char grad[MAX_NAZIV_GRADA];
  double ukupan_porez;
  double ukupan_porez_sa_popustom;
};


FILE *safe_fopen(char filename[], char mode[], int error_code);
void ucitaj_poreske_stope(FILE *in, struct poreska_stopa_st stope[], int *n);
double odredi_ukupan_porez(struct poreska_stopa_st stopa, double povrsina);
double odredi_ukupan_porez_sa_popustom(double ukupan_porez, int clanova,
double popust_po_clanu);
void transform(struct poreska_stopa_st stope[], struct porez_st porezi[], int n,
double povrsina, int clanova);
void snimi_poreze(FILE *out, struct porez_st porezi[], int n);


int main(int arg_num, char **args) {
  if (arg_num != 5) {
    printf("USAGE: %s POVRSINA CLANOVA IN_FILE OUT_FILE\n", args[0]);
    exit(1);
  }

  double povrsina = atof(args[1]);
  int clanova = atoi(args[2]);
  char *in_filename = args[3];
  char *out_filename = args[4];

  FILE *in = safe_fopen(in_filename, "r", 1);
  FILE *out = safe_fopen(out_filename, "w", 2);

  struct poreska_stopa_st stope[MAX_NIZ];
  struct porez_st porezi[MAX_NIZ];
  int n;

  ucitaj_poreske_stope(in, stope, &n);
  transform(stope, porezi, n, povrsina, clanova);
  snimi_poreze(out, porezi, n);

  fclose(in);
  fclose(out);

  return 0;
}

FILE *safe_fopen(char filename[], char mode[], int error_code) {
  FILE *fp = fopen(filename, mode);
  if(fp == NULL) {
    printf("Can't open '%s'!\n", filename);
    exit(error_code);
  }
  return fp;
}

void ucitaj_poreske_stope(FILE *in, struct poreska_stopa_st stope[], int *n) {
  *n = 0;
  while(fscanf(
    in, "%s %u %lf %lf",
     stope[*n].grad,
    &stope[*n].osnovni_porez,
    &stope[*n].porez_po_kvadratu,
    &stope[*n].popust_po_clanu
  ) != EOF) {
    (*n)++;
  }
}

double odredi_ukupan_porez(struct poreska_stopa_st stopa, double povrsina) {
  return stopa.osnovni_porez + stopa.porez_po_kvadratu * povrsina;
}

double odredi_ukupan_porez_sa_popustom(double ukupan_porez, int clanova,
double popust_po_clanu) {
  double ukupan_popust = clanova * popust_po_clanu / 100;
  return ukupan_porez * (1 - ukupan_popust);
}

void transform(struct poreska_stopa_st stope[], struct porez_st porezi[], int n,
double povrsina, int clanova) {
  int i;
  for(i=0; i<n; i++) {
    strcpy(porezi[i].grad, stope[i].grad);

    porezi[i].ukupan_porez = odredi_ukupan_porez(stope[i], povrsina);
    porezi[i].ukupan_porez_sa_popustom = odredi_ukupan_porez_sa_popustom(
      porezi[i].ukupan_porez, clanova, stope[i].popust_po_clanu
    );
  }
}

void snimi_poreze(FILE *out, struct porez_st porezi[], int n) {
  int i;
  for(i=0; i<n; i++) {
    fprintf(
      out, "%s %5.0f %5.0f\n",
      porezi[i].grad,
      porezi[i].ukupan_porez,
      porezi[i].ukupan_porez_sa_popustom
    );
  }
}