Zadatak „Pizza Pizza Pizza”

Section author: Petar Marić <petarmaric@uns.ac.rs>

Iz zadate ulazne datoteke učitati podatke u jednostruko spregnutu listu, gde struktura pizza_st sadrži sledeća polja:

 • Cena (prirodan broj)
 • Skraćena oznaka države (jedna reč, tačno 3 karaktera)
 • Skraćena oznaka grada (jedna reč, tačno 2 karaktera)
 • Naziv pizze (jedna reč, do 20 karaktera)

Naravno, struktura pizza_st sadrži i polja potrebna za pravilno formiranje jednostruko spregnute liste.

Na osnovu zadate oznake države drzava i naziva pizze naziv_pizze iz formirane liste upisati podatke u zadatu izlaznu datoteku, u sledećem rasporedu polja strukture pizza_st:

 • Cena (koristiti "%4d" format specifikator)
 • Skraćena oznaka države
 • Skraćena oznaka grada
 • Naziv pizze

i potom u istu izlaznu datoteku upisati informaciju u koliko gradova se može naći pizza pod zadatim kriterijumima.

Primer poziva:

./zad SRB Capricciosa pizze.txt analiza.txt

sa drzava=SRB, naziv_pizze=Capricciosa i zadatim ulazom u datoteci pizze.txt:

 510 SRB NS Capricciosa
 530 SRB NS Madjarica
1270 SRB NS Prosciutto
 990 ITA NA Margharita
1020 ITA NA Capricciosa
1120 ITA NA Prosciutto
 540 SRB BG Capricciosa
 620 SRB BG Madjarica
 320 USA NY YankeeSlice

i očekivanim izlazom u datoteci analiza.txt:

 510 SRB NS Capricciosa
 530 SRB NS Madjarica
1270 SRB NS Prosciutto
 990 ITA NA Margharita
1020 ITA NA Capricciosa
1120 ITA NA Prosciutto
 540 SRB BG Capricciosa
 620 SRB BG Madjarica
 320 USA NY YankeeSlice

count = 2

Primer rešenja

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MAX_DRZAVA 3+1
#define MAX_GRAD 2+1
#define MAX_NAZIV 20+1

typedef struct pizza_st {
  int cena;
  char drzava[MAX_DRZAVA];
  char grad[MAX_GRAD];
  char naziv[MAX_NAZIV];
  struct pizza_st *next;
} PIZZA;

void init_list(PIZZA **head) {
  *head = NULL;
}

void add_to_list(PIZZA *new, PIZZA **head) {
  if(*head == NULL) { // list is empty
    *head = new;
    return;
  }

  add_to_list(new, &((*head)->next));
}

PIZZA *create_new_item(int cena, char drzava[], char grad[], char naziv[]) {
  PIZZA *new = (PIZZA *)malloc(sizeof(PIZZA));
  if (new == NULL) {
    printf("Not enough RAM!\n");
    exit(21);
  }

  new->cena = cena;
  strcpy(new->drzava, drzava);
  strcpy(new->grad, grad);
  strcpy(new->naziv, naziv);

  new->next = NULL;

  return new;
}

void read_list_from(FILE *in, PIZZA **head) {
  int cena;
  char drzava[MAX_DRZAVA];
  char grad[MAX_GRAD];
  char naziv[MAX_NAZIV];

  while(fscanf(in, "%d %s %s %s", &cena, drzava, grad, naziv) != EOF) {
    PIZZA *new = create_new_item(cena, drzava, grad, naziv);
    add_to_list(new, head);
  }
}

void save_item_to(FILE *out, PIZZA *x) {
  fprintf(
    out, "%4d %s %s %s\n",
    x->cena, x->drzava, x->grad, x->naziv
  );
}

void save_list_to(FILE *out, PIZZA *head) {
  if(head != NULL) {
    save_item_to(out, head);
    save_list_to(out, head->next);
  }
}

void destroy_list(PIZZA **head) {
  if(*head != NULL) {
    destroy_list(&((*head)->next));
    free(*head);
    *head = NULL;
  }
}

FILE *safe_fopen(char *filename, char *mode, int error_code) {
  FILE *fp = fopen(filename, mode);
  if (fp == NULL) {
    printf("Can't open '%s'!\n", filename);
    exit(error_code);
  }
  return fp;
}

int count_pizza(PIZZA *head, char drzava[], char naziv[]) {
  int count = 0;

  while(head != NULL) {
    if (strcmp(head->drzava, drzava) == 0 &&
      strcmp(head->naziv, naziv) == 0) {
      count++;
    }

    head = head->next;
  }

  return count;
}

int main(int arg_num, char *args[]) {
  if (arg_num != 5) {
    printf("USAGE: %s DRZAVA NAZIV IN_FILENAME OUT_FILENAME\n", args[0]);
    exit(11);
  }

  char *drzava = args[1];
  char *naziv = args[2];
  char *in_filename = args[3];
  char *out_filename = args[4];

  FILE *in = safe_fopen(in_filename, "r", 1);
  FILE *out = safe_fopen(out_filename, "w", 2);

  PIZZA *head;
  init_list(&head);

  read_list_from(in, &head);
  save_list_to(out, head);

  fprintf(out, "\ncount = %d\n", count_pizza(head, drzava, naziv));

  destroy_list(&head);

  fclose(in);
  fclose(out);

  return 0;
}