Zadatak „Na kraju, može biti samo jedan!”

Section author: Petar Marić <petarmaric@uns.ac.rs>

Učitati broj članova reda (n) a zatim odrediti približnu vrednost broja 1 primenom sledeće matematičke formule:

\[1 \approx \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{(i+1) (i+2)} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n (n+1)}\]

Ograničenja:

 • sprovesti zaštitu unosa nad podatkom n
 • sve realne promenljive trebaju biti tipa double
 • ne koristiti promenljive tipa niz

Za sledeće ulazne podatke:

Unesite broj clanova reda: 5

očekivani izlaz je u sledećem formatu:

clan[i=0] = 0.500000
clan[i=1] = 0.166667
clan[i=2] = 0.083333
clan[i=3] = 0.050000
clan[i=4] = 0.033333

sum = 0.833333

Primer rešenja

#include <stdio.h>

int main() {
  int n;

  do {
    printf("Unesite broj clanova reda: ");
    scanf("%d", &n);
  } while(n<1);

  int i, j;
  double brojilac, imenilac, clan;
  double sum = 0;
  for(i=0; i<n; i++) {
    brojilac = 1;

    imenilac = (i+1) * (i+2);

    clan = brojilac/imenilac;
    printf("clan[i=%d] = %lf\n", i, clan);

    sum += clan;
  }

  printf("\nsum = %lf\n", sum);

  return 0;
}