Zadatak „15 miliona u crnom ogledalu”

Section author: Petar Marić <petarmaric@uns.ac.rs>

Iz zadate ulazne datoteke učitati statički niz struktura, pri čemu se struktura takmicar_st sastoji od sledećih polja:

 • ime (jedna reč, do 16 karaktera)
 • prezime (jedna reč, do 16 karaktera)
 • ocena prvog člana stručnog žirija (prirodan broj)
 • ocena drugog člana stručnog žirija (prirodan broj)
 • ocena trećeg člana stručnog žirija (prirodan broj)

Formirati novi statički niz struktura i upisati ga u zadatu izlaznu datoteku, pri čemu se struktura ocena_st sastoji od sledećih polja:

 • prosečna ocena stručnog žirija (zaokružena na 2 decimale, koristiti "%4.2f" format specifikator)
 • ime (koristiti funkciju strcpy prilikom kopiranja iz strukture takmicar_st)
 • prezime (koristiti funkciju strcpy prilikom kopiranja iz strukture takmicar_st)

Primer poziva:

./hotshot takmicari.txt ocene.txt

sa zadatim ulazom u datoteci takmicari.txt:

Bingham Madsen 5 5 5
Abi   Khan  5 2 1
Glee   Hayes  1 0 0

i očekivanim izlazom u datoteci ocene.txt:

5.00 Bingham Madsen
2.67 Abi Khan
0.33 Glee Hayes

Primer rešenja

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MAX_NIZ 30
#define MAX_IME 16+1

struct takmicar_st {
  char ime[MAX_IME];
  char prezime[MAX_IME];
  unsigned ocena_1;
  unsigned ocena_2;
  unsigned ocena_3;
};

struct ocena_st {
  double prosecna_ocena;
  char ime[MAX_IME];
  char prezime[MAX_IME];
};


FILE *safe_fopen(char filename[], char mode[], int error_code);
void ucitaj_takmicare(FILE *in, struct takmicar_st takmicari[], int *n);
void transform(struct takmicar_st takmicari[], struct ocena_st ocene[], int n);
void snimi_ocene(FILE *out, struct ocena_st ocene[], int n);


int main(int arg_num, char **args) {
  if (arg_num != 3) {
    printf("USAGE: %s IN_FILENAME OUT_FILENAME\n", args[0]);
    exit(42);
  }

  char *in_filename = args[1];
  char *out_filename = args[2];

  FILE *in = safe_fopen(in_filename, "r", 1);
  FILE *out = safe_fopen(out_filename, "w", 2);

  struct takmicar_st takmicari[MAX_NIZ];
  struct ocena_st ocene[MAX_NIZ];
  int n;

  ucitaj_takmicare(in, takmicari, &n);
  transform(takmicari, ocene, n);
  snimi_ocene(out, ocene, n);

  fclose(in);
  fclose(out);

  return 0;
}

FILE *safe_fopen(char filename[], char mode[], int error_code) {
  FILE *fp = fopen(filename, mode);
  if(fp == NULL) {
    printf("Can't open '%s'!", filename);
    exit(error_code);
  }
  return fp;
}

void ucitaj_takmicare(FILE *in, struct takmicar_st takmicari[], int *n) {
  *n = 0;
  while(fscanf(
    in, "%s %s %u %u %u",
     takmicari[*n].ime,
     takmicari[*n].prezime,
    &takmicari[*n].ocena_1,
    &takmicari[*n].ocena_2,
    &takmicari[*n].ocena_3
  ) != EOF) {
    (*n)++;
  }
}

double odredi_prosecnu_ocenu(struct takmicar_st takmicar) {
  return (takmicar.ocena_1 + takmicar.ocena_2 + takmicar.ocena_3) / 3.;
}

void transform(struct takmicar_st takmicari[], struct ocena_st ocene[], int n) {
  int i;
  for(i=0; i<n; i++) {
    strcpy(ocene[i].ime, takmicari[i].ime);
    strcpy(ocene[i].prezime, takmicari[i].prezime);

    ocene[i].prosecna_ocena = odredi_prosecnu_ocenu(takmicari[i]);
  }
}

void snimi_ocene(FILE *out, struct ocena_st ocene[], int n) {
  int i;
  for(i=0; i<n; i++) {
    fprintf(
      out, "%4.2lf %s %s\n",
      ocene[i].prosecna_ocena,
      ocene[i].ime,
      ocene[i].prezime
    );
  }
}